• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Erediensten

Sacramenten

Heilige doop:

Het water van de Heilige Doop is het teken dat heenwijst naar het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Als wij gedoopt worden verzegeld God de Vader dat Hij een eeuwig verbond van genade met ons opricht. Dat is een heerlijke toezegging van God uit. Tegelijkertijd is hier direct de klem van onze verantwoordelijkheid. Zonder geloof en wedergeboorte heeft de doop voor de dopeling zelf geen effectief gevolg. Dat wil niet zeggen dat onze doop zonder geloof voor God ook niets zou betekenen. Integendeel! Hij heeft ons geloof niet nodig om bij voorbaat onze God te willen zijn. Dat is juist het geheim van de kinderdoop. Het wonder van het evangelie. Pure genade. Zo is God. Als eerste kiest Hij ons uit. Nog voor dat ik weet wat kiezen is. En terwijl Hij weet dat ik van nature tegen Hem zal kiezen. Zo is God in Zijn genade. Zijn toezegging blijft - ook als ik mij tegen Hem verzet - tot de laatste seconde van de genadetijd staan. Dat betekent alles voor Hem. De vraag is echter wat het voor ons betekent dat God zo is? Wat betekent het voor ons dat wij daarom als kind zijn gedoopt? Daarvoor is onderwijs nodig. Onderwijs door het Woord dat het geloof werkt. Wat een zegen dat de HEERE Zelf schenkt wat Hij eist en geeft wat Hij beveelt! God brengt bij de belofte Zelf het geloof mee. Doe u mond dan wijd open en Hij zal Hem vervullen!

Voor de ouders is de bediening van de Heilige Doop daarom een verantwoordelijke zaak. Zij beloven immers hun kinderen, naar hun vermogen, in de leer van Gods Woord te zullen opvoeden. En zij belijden met hun jawoord dat hun kinderen in Christus apart gezet zijn voor de dienst van de HEERE. We hopen dat bij alle ouders het besef leeft dat zonder persoonlijk geloof in God het onmogelijk is om een eerlijk jawoord uit te spreken voor God en Zijn gemeente. Dat zo de klem gevoeld wordt tussen Gods belofte en onze onmogelijkheid om de Heere oprecht te dienen.

De Heilige Doop wordt meerdere malen per jaar bediend. Er is hiervoor geen vast schema. Vanaf de kansel en in de kerkbode worden de doopdiensten van tevoren aangekondigd. Ook wordt de datum van de doopaangifte bekend gemaakt. Beide ouders worden daar verwacht. Er zal aan hen een kort onderwijs over de Heilige doop gegeven worden. Graag uw trouwboekje meenemen.

Daarnaast wordt door de predikant een afspraak gemaakt voor een geboorte/doopbezoek en ontvangt u bij de geboorte van het eerste kind een kinderbijbel. Ter herinnering aan de doop wordt een doopkaart uitgereikt door de predikant die de doop heeft bediend.

 

Heilig Avondmaal:

Het Heilig Avondmaal is ingesteld door de Heere Jezus Christus voor Zijn kinderen tot versterking van het geloof. Het gebroken brood in het Heilig avondmaal ziet op het gebroken lichaam en de wijn ziet op het vergoten bloed van Christus. Het ziet op het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heere Jezus waardoor de gelovigen de vergeving van zonden en het eeuwige leven hebben verkregen. Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal bediend. De zondag voorafgaande aan de bediening van het Heilig Avondmaal wordt een dienst gehouden die in het teken van de voorbereiding staat. In de week van voorbereiding wordt er een bezinningsuur gehouden. Meestal is dit van 19.30 tot 20.30 uur. Ieder gemeentelid wordt hier verwacht. Zowel avondmaalganger als niet-avondmaalganger. Door de predikant wordt een meditatie gehouden en/ of een gedeelte van het avondmaalsformulier uitgelegd. Aansluitend wordt door de kerkenraad het censura morum gehouden. Gemeenteleden die gegronde bezwaren hebben tegen de leer en/of levenswandel van avondmaalgangers kunnen dan bij de kerkenraad terecht. Dit betekent niet dat u moet wachten tot het censura morum, de kerkenraad zou het op prijs stellen om wanneer dit speelt, zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. De Bijbelse weg (Matth.18: 15-22) is echter dat eerst persoonlijk met de betreffende lidmaat wordt gesproken. Pas als dat geen resultaat heeft, mogen we ons tot de kerkenraad wenden en zal de kerkenraad ook zo nodig actie ondernemen. De bediening vindt altijd plaats in de morgendienst terwijl de avonddienst dan in het teken staat van de dankzegging en nabetrachting.

Van alle gemeenteleden, maar in het bijzonder van avondmaalgangers wordt gevraagd om het Heilig Avondmaal heilig te houden. Dat houdt o.a. in dat vrouwen een hoofddeksel dragen (zie 1Kor. 11: 1-34).

  • © hersteld hervormde kerk 2024