• " Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg..... " Luk 10: 33-34

Meer over Erediensten

Collectemunten en bonnen

Deze munten kunnen zowel worden gebruikt voor alle collecten tijdens de eredienst als voor giften aan de eigen gemeente. Het voordeel van de munten is tweeërlei: voor de kerkvoogdij omdat er dan minder contant geld in omloop is en voor de gemeenteleden omdat collectemunten aftrekbaar zijn van de belasting.

Collectemunten zijn verkrijgbaar met de volgende bedragen: groen €0.60, geel €1.20 en rood €2.40. Daarnaast zijn er bonnen van 5 en 10 euro. Ze zijn op de in de kerkbode aangegeven data te verkrijgen bij G.J. van Dijk, tel.: (0345)848159, e-mail collectemunten@hhgschoonrewoerd.nl. U kunt voor het plaatsen van een bestelling ook het contactformulier op deze website gebruiken.

  • © hersteld hervormde kerk 2019