• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Erediensten

Huwelijksbevestiging

Het is een verheugende zaak als mensen in de kerk Gods zegen over hun huwelijk vragen. Wilt u uw huwelijk laten bevestigen? Dan wijzen wij u op de volgende zaken.

Dien uw verzoek om kerkelijke bevestiging zo snel mogelijk in bij de predikant. Dit in verband met andere verplichtingen die al lang van te voren vaststaan. De predikant gaat dan een huwelijksgesprek aan en bespreekt uw verzoek in de kerkenraad.

Het verzoek om bevestiging wordt door middel van de kerkbode aan de gemeente bekend gemaakt. De gemeente heeft de gelegenheid om, mochten deze er zijn, gemotiveerde bezwaren in te brengen tegen het voorgenomen huwelijk. Op deze wijze laten wij zien dat het huwelijk ons heilig is. Daarbij wijzen wij ook de gemeente op haar verantwoordelijkheid.

Dit laatste geldt niet alleen in het kader van de tucht. We roepen de gemeente op om voorbede te doen. Bidt dat het toekomstige echtpaar, in Christus geheiligd, mag knielen voor Gods aangezicht. En zo aan Hem verbonden, als een drievoudig snoer door het leven mogen gaan.

Voor een huwelijksbevestiging in onze gemeente wordt als regel de plaatselijke predikant benaderd.

In een vacaturetijd is de consulent hiervoor de aangewezen persoon. Met zijn goedvinden kunt u een andere predikant vragen. Deze dient tot de Hersteld Hervormde kerk te behoren.

Gastpredikanten zijn gebonden aan de plaatselijke gebruiken en de liturgie. De predikant informeert ook de kerkvoogdij. We verwachten wel dat de invulling van het avondprogramma in overeenstemming is, met de inhoud van de Heilige Schrift. Anders geformuleerd: zou de Heere Jezus Zich op de bruiloft thuis voelen? We hopen dat Hij de eerste uitnodiging krijgt.

  • © hersteld hervormde kerk 2024