• " Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welk Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde. " Efeze 1:5-6

Meer over Kerkbestuur

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. Dit college vertegenwoordigt de gemeente. De predikant is doorgaans de preses en tijdens een vacante periode wordt door de classis een consulent toegewezen. Kerkenraadsleden zijn belijdend lid van de gemeente. Om tot hun verkiezing te komen krijgen belijdende leden  van de gemeente gelegenheid namen  in te  dienen waaruit de kerkenraad dubbeltallen samenstelt. Vervolgens kiezen de belijdende leden uit de dubbeltallen. De gekozen kerkenraadsleden zijn elke vier jaar aftredend en herkiesbaar. Zij kunnen maximaal twee keer worden herkozen.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de bediening van Gods Woord en de Sacramenten. Ook heeft zij van Godswege het opzicht over leer en leven van de leden van de gemeente. Ze dient te handelen volgens de kerkorde en kiest uit hun midden het moderamen:


Predikant:
Ds. F. van Binsbergen
Prinses Amaliastraat 37
4145 KX Schoonrewoerd
tel.: (0345)-701009


Scriba:            
M.J. Verrips
Overheicop 38
4145 KT Schoonrewoerd
Tel.: (0345)-642076

Ouderlingen:
G.P. de Jong
J. de Leeuw
W. Overkamp
T. van der Heiden
M.J. Verrips
L. Kamp

Diakenen:
C. de Hoop
K.C. van der Heiden
J. Stuij
D.P. Koemans

Moderamen:
Ds. F. van Binsbergen
Ouderling W. Overkamp
Ouderling M.J. Verrips
Diaken C. de Hoop

  • © hersteld hervormde kerk 2018