• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Kerkbestuur

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. Dit college vertegenwoordigt de gemeente. De predikant is doorgaans de preses en tijdens een vacante periode wordt door de classis een consulent toegewezen. Kerkenraadsleden zijn belijdend lid van de gemeente. Om tot hun verkiezing te komen krijgen belijdende leden  van de gemeente gelegenheid namen  in te  dienen waaruit de kerkenraad dubbeltallen samenstelt. Vervolgens kiezen de belijdende leden uit de dubbeltallen. De gekozen kerkenraadsleden zijn elke vier jaar aftredend en herkiesbaar. Zij kunnen maximaal twee keer worden herkozen.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de bediening van Gods Woord en de Sacramenten. Ook heeft zij van Godswege het opzicht over leer en leven van de leden van de gemeente. Ze dient te handelen volgens de kerkorde en kiest uit hun midden het moderamen.

Predikant:
vacant.
Consulent: Ds. N. den Ouden (Leerbroek)

Scriba:
A.J. Kaan
Kon. Wilhelminastraat 6
4145 KT Schoonrewoerd
Tel. (0345) 610870

Ouderlingen:
G.P. de Jong
J. de Leeuw
W. Overkamp
T. van der Heiden
M.J. Verrips
A.J. Kaan

Diakenen:
D.P. Koemans
K.C. van der Heiden
J. Stuij
Vacant

Moderamen:
Ouderling W. Overkamp
Ouderling A.J. Kaan
Diaken D.P. Koemans

  • © hersteld hervormde kerk 2021