• " Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welk Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde. " Efeze 1:5-6

Meer over Verenigingen

Bijbeluur

Alle gemeenteleden zijn hiervoor harte­lijk welkom. Het Bijbeluur vindt alleen plaats tijdens het winterseizoen (10x). De predikant heeft dan de leiding. Tijdens één of meerdere seizoenen wordt aan­dacht gevraagd voor een bijbelboek, bijbels persoon, bijbels thema o.i.d.

De avond verloopt als volgt: na Schriftlezing, gebed en zingen van een psalm, wordt aan de hand van het gele­zen Schriftgedeelte de bijbellezing gehou­den. De predikant sluit af met een psalm en gebed. Na afloop wordt er vragen uitgedeeld om die thuis te overdenken.

De bijeen­komst begint om 19.45 uur en ein­digt om ± 21.00 uur.

Agenda

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2018