• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Verenigingen

Ouderenmiddag

In de periode van september tot juni wordt eens in de drie à vier weken een ouderenmiddag gehouden. Onze oudere gemeentele­den zijn hiervoor hartelijk uitgenodigd. De middag begint om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur. De predikant heeft de leiding. Op de oude­renmiddag wordt vóór de pauze een gedeelte uit Gods Woord behandeld.

In de pauze wordt koffie en thee geschonken en is er gelegenheid tot onderling contact. Na de pauze wordt door één van de medewerksters aan deze middagen, een verhaal voorgele­zen. Een eigen bij­drage behoort eveneens tot de moge­lijkhe­den (voor­dragen van een gedicht). In de maand december wordt een ouderenmiddag gehouden die in het teken van kerst staat.

Een aantal dames ver­zorgt de uitnodi­gingen, het pro­gramma en een groot deel van de invul­ling van deze middag. Deze wordt besloten met een geza­menlijke brood­maal­tijd. Er zal hier ook een diaken bij aanwezig zijn. Contactpersoon namens de ouderencommissie is: Anke Brouwer (0345-642608).

Agenda

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2023