• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Privacy statement

Via de website https://www.hhgschoonrewoerd.nl wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto's op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. 

Doel van verwerking
Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten etc.

Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op  de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s in het niet beveiligde deel geplaatst dan worden gemeenteleden hiervoor vooraf over geïnformeerd en kunnen zij het aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto's geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto's bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de kerkvoogdij@hhgschoonrewoerd.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal.

Gebruik persoonsgegevens
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG (Henri den Hertog), kerkvoogdij@hhgschoonrewoerd.nl

Verzamelen persoonsgegevens (website)
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Verzamelen persoonsgegevens (Scipio)
De NAW-gegevens van alle gemeenteleden worden bijgehouden in een basisbestand (Scipio). Verspreiding van deze gegevens vind alleen binnen de kerkelijke gemeente plaats, tenzij in deze privacy statement is vermeld , maar niet aan derden. Toegang tot Scipio hebben de secretarieel kerkvoogd (Louis Rietveld) en financieel kerkvoogd (Gert-jan van Dijk)

Gebruik van uw persoonsgegevens (1)
Er worden persoonsgegevens verstrekt aan stichting “Ouderen kontakt Schoonrewoerd” en basisschool “Noachschool te Schoonrewoerd” welke met de verstrekte gegevens als doel hebben naar elkaar om te zien en waarbij de kerkvoogdij de betreffende person(en) om toestemming heeft gevraagd.

Gebruik van uw persoonsgegevens (2)
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Uitzending kerkdiensten
Onze kerkdiensten worden live uitgezonden en zijn ook na te luisteren. Hierbij worden uiteraard de privacyregels die hierop van toepassing zijn in acht genomen. Dat betekent o.a. dat er alleen persoonsgegevens bij de afkondigingen, bij de voorbede of tijdens de preek zullen worden gedeeld tijdens de kerkdiensten, als hier vooraf expliciet toestemming voor gegeven is aan de kerkenraad.
Preken zijn (gedurende 3 maanden) na te luisteren via kerkomroep.

Publicatie kerkbode
Bij publicatie via de kerkbode, kerkblad “de zaaier” en de gemeentegids worden namen vermeld, die daar van tevoren toestemming voor hebben verleend.

Kerkbode en gemeentegids
Beide worden alleen verspreid onder leden van de gemeente, vermelde persoonsgegevens mogen niet worden gedeeld met derden. Als u als gemeente lid geen waarde hecht aan publicatie in de gemeentegids zullen uw gegevens niet of gedeeltelijk worden gepubliceerd.

 

(versie September 2019)

  • © hersteld hervormde kerk 2024