• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Commissies

Zending en evangelisatie

De zendings- en evangelisatiecommis­sie (Z&E commissie) is door de kerkenraad als orgaan van bijstand belast met het uitvoeren en coördineren van evangelisatiewerk. De commissie bestaat uit 8 leden, waarvan 4 dames en 4 heren, zijnde leden van de H.H.G. te Schoonrewoerd. 1 commissielid is tevens kerkenraadslid. Deze ambtsdrager is tevens het aanspreekpunt voor de kerkenraad. Voor de leden is een rooster van aftreden beschikbaar.

Nieuwe leden worden door de kerkenraad gekozen, waarbij de commissie een voorstel doet met namen die eventueel in aanmerking komen. De leden hiervan zijn verantwoordelijk voor de activiteiten, die betrekking hebben op het gebied van zending en evange­lisatie binnen en buiten de gemeente. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen wordt een activiteitenplan aan de kerkenraad voorgelegd.

Eén keer per jaar wordt een zendingsavond georganiseerd. Er wordt geprobeerd om 1 maal per twee jaar een zendingspredikant of een veldwerker te vragen van de  Zending Hersteld Hervormde Kerk. Deze geeft dan meestal met behulp van beeldmateriaal iets weer van de werkelijkheid op het zendingsterrein. Het andere jaar vraagt men iemand die betrokken is bij het evangelisatiewerk in eigen land. Op de zendingsavonden is ook een boekentafel aanwezig. Van tijd tot tijd worden door de zendingscommis­sie activiteiten ont­plooid ten bate van een project. In het najaar worden kalender­boekjes verkocht.

Voor het bestellen van ansichtkaarten, boeken, e.d. kunt u terecht bij de contactpersoon. Actief evangelisa­tiewerk binnen de eigen gemeente wordt gedaan tijdens de Schoonrewoerdse jaarmarkt en op de rommelmarkt en op de vakantiebijbelclub. Wat betreft de activiteiten buiten de gemeente wordt de Spaanse Evangelische Zending finan­ciëel ge­steund.

Voorzitter:
Kees Kamp

Secretaresse:
Renske de Jong

Penningmeester:
Jacoline Rietveld

Leden:
Joop Verrips
Bethina de Jong
Jaco Kornet

Contactpersoon kerkenraad:
Diaken C. Kamp

 

Verdere gegevens van deze personen kunt u vinden in onze gemeentegids.

Agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024