• " En gij, mijn zoon Sálomo, ken den God uws Vaders, en dien Hem met een volkomen hart en met een willige ziel; want de Heere doorzoekt alle harten, en Hij verstaat al het gedichtsel der gedachten; " 1 Kron 28:9a

Meer over Pastoraat

Ziekenbezoek

In geval van ernstige ziekte of bij ziekenhuisopname wordt ziekenbezoek gedaan door de predikant. In sommige gevallen kan ook de wijkouderling en/of de diaken een bezoek afleggen.

U wordt vriendelijk verzocht een opname in het ziekenhuis door te (laten) geven aan de predikant of uw wijkouderling. Hij zal dan zoveel mogelijk met u en uw directe fami­lie meele­ven. Bedenk dat het zieken­huis zelf geen initiatief neemt om de predikant of kerken­raad over een ziekenhuisopname te informe­ren. Wilt u ook uw thuis­komst zo spoedig mogelijk aan de predikant of de wijkouderling melden?! Dit kan een onnodige reis voorkomen.

Live luisteren

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

  • © hersteld hervormde kerk 2019