• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Informatie voor de gemeente

05 december 2020

Nieuwsupdate 5 december 2020

Beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van het toegenomen aantal besmettingen in onze gemeente en de omgeving hebben kerkenraad en kerkvoogdij nagedacht over de huidige manier van catechisatie en jeugdwerk.

Onder de oudere jeugd zijn er diverse besmettingen, waarbij het aannemelijk is dat dit vooral vanuit de scholen komt. De kerkelijke activiteiten zijn slechts een fractie van de tijd die de jeugd met elkaar doorbrengt. We zijn dankbaar dat het jeugdwerk tot nog toe doorgang heeft kunnen vinden. Wanneer we echter kijken hoe de Corona maatregelen worden nageleefd, maken we ons zorgen over het besmettingsrisico. Er is afgesproken dat iedereen van 13 jaar en ouder bij het binnenkomen en verplaatsen in de kerk een mondkapje draagt en bij het binnenkomen de handen wast of ontsmet. In de praktijk blijkt dat dit door zowel de jeugd als de volwassenen onvoldoende wordt nageleefd.

Om zorg te dragen voor elkaar en om te voorkomen dat onze kerkelijke activiteiten een brandhaard van Corona besmettingen worden, hebben we het besluit moeten nemen om al het jeugdwerk van 12 jaar en ouder per direct tot 9 januari 2021 stil te leggen. We zullen uiteraard de ontwikkelingen op de voet volgen en iedereen op 9 januari 2021 weer informeren door middel van de Nieuwsbrief.  De clubs voor kinderen tot 12 jaar gaan door met dezelfde regels die gelden in het basisonderwijs.

Voor de overige jeugd zijn er alleen nog de catechisaties. Deze bijeenkomsten gaan door onder de afgesproken maatregelen. Aan de ouders wordt gevraagd om de kinderen er extra op te wijzen dat het van belang is om de handen te wassen en het mondkapje te dragen. Het besluit om door te gaan met de catechisaties is mede genomen vanwege het feit dat dit voor onze predikant de laatste momenten zijn om nog samen met de jeugd over Gods Woord te spreken en om zo met hen naar een afscheid toe te kunnen werken.

In de komende tijd staan ook diverse opnames voor de digitale uitzending van het kerstfeest op 2e Kerstdag op de planning. Deze digitale opnames gaan gewoon door. Het is wel de bedoeling dat er zoveel als mogelijk in kleine groepjes wordt gewerkt. Daarnaast is het van belang dat iedereen zich ook hierbij aan de afgesproken regels houdt.

Omdat de leden van club Parel in de risicogroep vallen, is besloten ook deze club tijdelijk stil te leggen na 12 december. Op 12 december zullen er opnamen voor het komende kerstfeest op 2e Kerstdag worden gemaakt.

Deze beslissingen hebben we genomen met pijn in het hart en we hopen en bidden dat we snel weer bij elkaar kunnen komen als gemeente.

We eindigen dit bericht opnieuw met de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven”.  

Gods zegen toegewenst voor de kerkdiensten en bij de andere geplande activiteiten.

Uw kerkenraad en kerkvoogdij 

  • © hersteld hervormde kerk 2020