• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Informatie voor de gemeente

24 juli 2020

Nieuwsupdate 24 juli  2020

Schoonrewoerd 24 juli 2020

“Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen”

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag werd de nieuwe camera voor het eerst gebruikt en kon ook via kerkdienstgemist.nl de dienst worden gevolgd. Fijn dat dit goed verliep en we danken allen die er hard aan hebben gewerkt om het zover te krijgen voor al hun inspanningen.   

Zondagochtend zal de dienst staan in het teken van de Heilige Doop. We wensen u en jou gezegende diensten toe rondom Woord en Sacrament. Allen die op vakantie zijn een goede tijd gewenst en een behouden (thuis)reis.   

 

Bijdrage kerkvoogdij:

Volgens het Protocol “anderhalvemeterkerk” van de landelijke Hersteld Hervormde Kerk is het houden van anderhalve meter afstand niet van toepassing voor kinderen tot twaalf jaar, dit geldt ook voor de afstand tussen volwassenen en deze kinderen. Het is daarom toegestaan dat degene die een taak hebben tijdens de eredienst hun kind(eren) tot 12 jaar meenemen. Hen wel vooraf aanmelden bij Gertjan. Dit is mede ingegeven om de thuissituatie tijdens de digitale kerkdienst te ontlasten. Noodzakelijk aanwezige personen tijdens de eredienst zijn: predikant/voorganger, ouderling, diaken, organist, koster, technisch medewerker, leden commissie van bijstand en advies, kerkvoogdij en leden van de BHV.

Waarom lijkt het dat er de afgelopen weken relatief “weinig” personen aanwezig waren in de erediensten? Dit komt door de “anderhalvemeter” maatregel en het feit dat diverse personen zich wel hebben opgegeven maar er tot nu toe niet geweest zijn. Daarnaast houdt de kerkvoogdij er rekening mee dat personen die zich (nog) niet hebben opgegeven om naar de kerk te komen zich alsnog aanmelden.

Voor 26 juli geldt: Alleen zij die ingedeeld zijn in de groepen B (ochtenddienst) en D (avonddienst) én hebben aangegeven naar de kerkdienst te komen, worden toegelaten, tenzij het verzoek om de kerkdienst te bezoeken vooraf met kerkvoogd Gertjan van Dijk is besproken en door hem is goedgekeurd. Zijn telefoonnummer is 0345-848159 en e-mailadres is supertjan@hotmail.com.

Als u bijvoorbeeld de komende tijd logés krijgt en u wilt hen meenemen naar de kerk geldt het bovenstaande ook. Neem vooraf contact op met Gertjan van Dijk.

Brengt u uw kind naar de oppas? Dit hoeft u niet vooraf te melden. U meldt het wel bij de kerkvoogd bij binnenkomst.

De kerkvoogdij heeft enkele opmerkingen gekregen met betrekking tot het handen wassen. Dit kost tijd, waardoor u soms buiten moet wachten. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar het is noodzakelijk. We hebben gemerkt dat het registreren van de bezoekers ongeveer net zoveel tijd kost als het handen wassen. Om de wachttijd zo kort mogelijk te houden nogmaals het verzoek: Kom op tijd!

De kerkvoogdij gaat de komende tijd onderzoeken naar de mogelijkheden van digitale opgave in een online kerkdienst uitnodigingssysteem om de groepen aan te vullen tot het aantal dat mogelijk is volgens de Covid19-maatregelen en de mogelijkheden van ons kerkgebouw.

De huidige werkwijze wordt ongewijzigd voortgezet tot 1 september voor zover de omstandigheden dit toelaten. Dan zal een evaluatie plaatsvinden. 

U kunt uw giften digitaal overmaken, maar ook in de collectezakken doen. De collectezakken vindt u bij de uitgang van de kerkzaal. U kunt uw giften overmaken aan de kerkvoogdij en diaconie op onderstaande nummers

Kerkvoogdij:   NL56 RABO 0358 4566 30

Diaconie:        NL66 RABO 0358 4151 28

U kunt de bestemming van uw gift daarbij vermelden.

We eindigen dit bericht opnieuw met de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven”

Gods zegen toegewenst voor de kerkdiensten en bij de andere geplande uitzendingen.

Uw kerkenraad.

.

  • © hersteld hervormde kerk 2020