• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Informatie voor de gemeente

29 mei 2020

Nieuwsupdate 29 mei 2020

 Schoonrewoerd 29 mei 2020

“Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen”

Beste gemeenteleden,

A.s. zondag herdenken wij dat het eeuwen terug Pinksteren is geweest. We horen nog wel eens na een veelbelovende reclame boodschap: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat geldt niet voor de Pinksterboodschap! Wat toen gebeurde biedt garantie voor vandaag. De Geest die toen werd uitgestort is vandaag onveranderd. Jezus zij al toen Hij de aarde verliet: Ik ben met ulieden, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. (Mattheus 28: 20). Hij is erbij door Zijn Geest, ook nu. Zo zien we uit naar de verkondiging op de Pinksterdagen van nu. Om meer te horen van de betekenis van het werk van Jezus Christus. Dat is ook Pinksteren. De Geest vraagt namelijk geen aandacht voor Zichzelf, maar verheerlijkt Christus. Over onze tijd heeft Petrus gezegd: en het zal zijn dat een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen die zal zalig worden. Dat zalig worden blijkt gaandeweg het Nieuwe Testament, niet alleen maar te zijn: wedergeboren worden en tot geloof komen, maar kleurt het hele leven na de eerste bekering in. Zo weten wij dat God door Zijn Geest ook zorgdraagt voor de vrucht van de Geest. Christus draagt het Zijn gemeente op: Wie in mij blijft (dat is de opdracht), die brengt veel vrucht voort (dat is de gave)! De vrucht vanuit Christus is ook de vrucht van de Geest. Wat een zegen dat God Zelf, in ons die geneigd zijn de werken van het vlees te doen, komt met de vrucht van de Geest, namelijk: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. (Galaten 5: 22). Het is goed om daar met Pinksteren opnieuw bij te worden bepaald. Zo kijken we in de spiegel, om ons ook dagelijks te bekeren, dat wij de Geest niet zullen uitblussen of bedroeven. Zo worden we bemoedigd om vol te houden en te leven vanuit het feilsfeit van Pinksteren op weg naar de wederkomst van Christus.  De Geest en de bruid zegge: kom! De HEERE geve dat dit jaar ook weer nieuwe stemmen mogen meeklinken in dat Bruidskoor!

We denken dit keer ook aan de belijdeniscatechisanten. Gebruikelijk was namelijk om op de 1e Pinksterdag de belijdenisdienst te houden. Dit gaat nu niet door. Dat maakt het dubbel voor hen om deze dag te beleven. We hebben nu extra tijd om ons nog meer voor te bereiden en het geeft ook wat meer ruimte voor hen die nog twijfelden. Toch voelt het wat leeg nu het niet door kan gaan. We vragen voor hen uw voorbede. We hopen nu in september een dienst te kunnen beleggen. We denken ook aan alle lidmaten die de afgelopen jaren geloofsbelijdenis aflegden. De Pinksterdagen doen hen ook terugblikken en doen hopelijk ook vooruit blikken. In het bijzonder denken we ook aan David al-Hemyari onze broeder op het eiland Chios. We zullen de dienst waarin hij geloofsbelijdenis aflegde niet snel vergeten.  U heeft van zijn eigen hand een schrijven kunnen lezen in de laatste kerkbode.  Hij heeft het niet gemakkelijk, en uw gebed is zeer kostbaar voor hem. Wonderlijk ook om te horen dat hij de kracht van Gods genade opmerkt door alle verdrukking heen. We wensen hem van harte Gods nabijheid! Aangezien er deze week een nieuwe kerkbode is verschenen bent u al van veel op de hoogte en zijn er nu geen nieuwe dingen meer te noemen.

Gezegende diensten toegewenst a.s. zondag en maandagochtend.  

Maandag is er geen uitzending meer voor de jeugd.  Het plan is om in de maand juni nog een afsluitende avond uit te zenden in samenwerking met de jeugdraad.   

Woensdagavond 3 juni om 20.00 uur is er een uitzending voor de gehele gemeente Deze week zal dit verzorgd worden door ouderling T. v.d. Heiden.

HHJO online event

Op zaterdag 6 juni organiseert de HHJO om 20.00uur een online event voor jongeren rondom het thema: ‘Verbinding (verbroken)?! Deze avond is te volgen via de livestream op onze website: www.hhjo.nl/event

Dr. W. van Vlastuin zal ingaan op vragen zoals; hoe blijf jij in deze tijd verbonden met de kerk? Wat voor invloed heeft dat op je geloofsleven? Daarnaast zorgen een aantal musici voor een mooi muzikale omlijsting. Kijk en luister je mee?

Collectes: Er kan nu niet gecollecteerd worden in de kerk, u kunt wel uw giften overmaken aan de kerkvoogdij en diaconie op onderstaande nummers

Kerkvoogdij:   NL56 RABO 0358 4566 30

Diaconie:         NL66 RABO 0358 4151 28

U kunt de bestemming van uw gift daarbij vermelden.

We eindigen dit bericht opnieuw met de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven”

Gods zegen toegewenst voor de kerkdiensten en bij de andere geplande uitzendingen.

 

Uw kerkenraad.

  • © hersteld hervormde kerk 2020