• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Lokaal protocol Corona (gebruiksplan 3.0)

 

Inleiding

 

Dit gebruiksplan dient voor de invulling van kerkelijke activiteiten in het kader van de ‘anderhalvemetersamenleving’.

Het gebruiksplan is de opstart van de kerkelijke activiteiten.

De versoepeling van de maatregelen door de overheid zijn gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid die door de maatschappij en daarmee ook de kerken genomen moet worden. Dat wordt samengevat met de woorden: informeren, registreren en placeren.

De doelstelling hiervan is om kwetsbaren en ouderen te beschermen en rekening te houden met de belastbaarheid van de zorg en de zorgmedewerkers.

Uitgangspunt van dit gebruiksplan zijn de geldende adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM. Tevens dient elke gemeente rekening te houden met de bepalingen van de veiligheidsregio’s.

Dit gebruiksplan is een addendum op het “Handboek beheer en organisatie kerkelijke activiteiten Kerkgebouw Hersteld hervormde gemeente te  Schoonrewoerd”.

Er is een Huishoudelijk reglement Protocol ‘anderhalvemeterkerk’ waarin is vastgelegd de gemaakte gemeentelijke en persoonlijke afspraken en aanwijzingen die verband houden met het gebruiksplan HHG te Schoonrewoerd.

Functies worden in dit gebruiksplan worden niet bij naam genoemd.  In de gemeentegids en de maandelijkse kerkbode zijn namen voor de verschillende functies met contactgegevens vermeld.

 

 

 

 

 

 

Begrippenlijst

 

KR

Kerkenraad

KV

Kerkvoogdij

AKV

Administrerend Kerkvoogd

TB

Technisch beheer beeld, geluid, digitale hulpmiddelen en installaties

Koster

Aanspreekpunt erediensten

Beheerder

Aanspreekpunt bij activiteiten, geen eredienst

CB&A

Commissie bijstand en advies

SC

Schoonmaak coördinator

 

 

 

 

Inhoud

Documentbeheer: 1

Inleiding. 2

Begrippenlijst 3

Algemene maatregelen. 5

Eredienst – Kerkdienst 7

Eredienst – Sacramenten. 10

Activiteit – Vergadering. 12

Activiteit – Volwassenkring. 13

Activiteit – Bijbeluur 14

Activiteit – Catechisatie. 15

Activiteit – Belijdeniscatechese. 16

Activiteit – Bezinningsuur 17

Activiteit – Vervolgcatechese. 18

Activiteit – Club “Parel”. 19

Activiteit – Ouderenmiddag. 20

Activiteit – Koffie morgen. 21

Activiteit – Vrouwenvereniging Maria-Martha. 22

Activiteit – Club. 23

Activiteit – Jeugdvereniging. 24

Activiteit – Preekbespreking. 25

Activiteit – Muziekavond. 26

Activiteit – Gemeente avond. 27

Activiteit – Zanguur 28

Bronnen. 28

 

 

 

Algemene maatregelen

 

Activiteit

Deze preventieve maatregelen moeten altijd worden opgevolgd bij alle kerkelijke activiteiten.

 

Situatie

Alle activiteiten

 

Communicatie

 • De KR is in overleg met de KV verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid en maatregelen welke is vastgelegd in het gebruiksplan.
 • De communicatie van beleid en regels vinden op die manier plaats dat ervan uit kan worden gegaan dat elke betrokkene er kennis van heeft.
 • De KV communiceert bij klachten over gedrag met de betrokken personen/gezinnen.
 • Een exemplaar van het lokale gebruiksplan ligt in het kerkgebouw ter inzage voor gemeenteleden, toezichthouders en andere belanghebbenden
 • Als een kerkelijke activiteit niet is opgenomen en/of volledig is in dit gebruiksplan dan graag contact opnemen met de Kerkvoogdij.

 

Maatregelen

Algemeen

 • De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid m.b.t. hygiëne zijn leidend.
 • Zie voor de algemene richtlijnen en die voor verschillende sectoren: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen
 • De bezoekers en betrokkenen van kerkelijke activiteiten voegen zich naar de regels van de KR  welke in overleg met de KV heeft opgesteld en bekendgemaakt.
 • Omdat het voor predikanten niet mogelijk is om bij bepaalde handelingen (b.v. doopbediening) de 1,5 meter maatregel in acht te nemen, is het ambt van predikant aangemerkt als zogenoemd ‘contactberoep’.

 

Bronaanpak

 • Niet naar een activiteit gaan bij corona-infectie van jezelf of een gezinslid.
 • Niet naar activiteiten gaan bij verkoudheidsklachten.
 • Niet naar activiteiten gaan als jij of een gezinslid koorts heeft.
 • Pas weer deelnemen aan activiteiten als diegene minimaal 24 uur klachtenvrij is.

 

Persoonlijke hygiëne

 • Geen handen schudden.
 • Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het (openbaar) vervoer, na het schoonmaken, na aanraking van derden.
 •  Instructie handen wassen: https://www.rivm.nl/hygiene/handen
 • Regelmatig de handen wassen en/of als dit echt nodig is of niet anders kan, gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol.
 • Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen / hoesten, zelf papieren zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weggooien. Daarna handen wassen.
 • Deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen.  

 

 

 

 

Inrichting gebouw

 • Bij de ingang van het kerkgebouw uw handen wassen.
 • Houd 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de kerk, om de kerk, als in de kerk zelf.
 • Regelmatig schoonmaken.
 • De toiletten worden na elke activiteit gereinigd en gedesinfecteerd en dat wordt bijgehouden in een publiek logboek.
 • Na afloop van een activiteit worden alle daarbij gebruikte en aangeraakte voorwerpen gereinigd.

 

Ventilatie

 • Het Klimaatbeheersysteem is ingesteld om gedurende activiteiten de ruimtes optimaal te ventileren
 • Voor vragen/opmerkingen over het klimaatbeheersystemen kunt u contact opnemen met de TB

 

Publicatie

Alle kerkelijke activiteiten zijn vastgelegd in de digitale agenda, zie www.hhgschoonrewoerd.nl.

 

 

 

 

Eredienst – Kerkdienst

 

Activiteit

Kerkdienst

Hieronder wordt v.w.b. bepalingen ook een rouwsamenkomst gerekend

 

Situatie

Een kerkelijke samenkomst waarbij de gemeente samenkomt in de kerkzaal.

Preekbeurten vermeld in kerkbode.

 

 • Noodzakelijk aanwezige personen:
 1. Predikant / voorganger
 2. 2x Ouderling 
 3. 2x Diaken
 4. Organist
 5. Koster
 6. Technisch beheerder
 7. BHV
 8. 2x Commissielid bijstand en advies (plaatsing team)

 

Noodzakelijk aanwezige personen:
Dat zijn die personen die nodig zijn om de eredienst of andere kerkelijke activiteiten vorm te geven. Zij worden niet tot de 100 mensen gerekend die tegelijkertijd in het gebouw aanwezig mogen zijn zonder triage.

 

Communicatie

 • Uitnodigingsbeleid

AKV beheert groepsindeling  A,B,C, D van geregistreerde gemeenteleden.

 

Bij voorkeur groepen A en B in ochtenddienst.

Aanvulling groepen A,B, C en D met vastgesteld aantal personen m.b.t. on-line registratiesysteem kerktijd.nl.

 

Uitnodiging groepen volgens schema welke wordt gepubliceerd in Kerkbode, nieuwsbrief en kerktijd.

 

Voor risicogroepen zijn de richtlijnen van het RIVM geldend. Wees extra voorzichtig met ouderen (vanaf 70 jaar) en mensen met een kwetsbare gezondheid, het kan verstandig zijn om voorlopig thuis te blijven.

 

Voor niet-geregistreerde gemeenteleden is toegang tot de Kerkzaal mogelijk als vooraf de KV toestemming heeft gegeven.

 

Presentielijsten

De groepsindeling en het schema worden door AKV voor een periode van 4 weken bewaard met inachtneming van de voorschriften van de AVG.

 

Maatregelen

Aantal aanwezigen

 • Er geldt geen beperking meer ten aan zien van het maximaal aantal aanwezigen in het kerkgebouw. Wel dient anderhalve meter afstand te worden gehouden. Hierbij geldt tevens dat vooraf een gezondheidscheck (triage) plaatsvindt.
 • Indien aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan geldt vanaf 1 juli dat in het (kerk)gebouw maximaal honderd mensen mogen worden toegelaten, exclusief zij die nodig zijn om de dienst te laten plaatsvinden. Wel dient anderhalve meter afstand gehouden te worden.
 • In beide situaties moet er voldoende ruimte en gelegenheid zijn om de ‘verkeersstromen’ rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.

 

Aansturing en handhaving

 • De koster draagt zorg voor heldere looproute bij binnenkomst en vertrek.
 • De koster begeleidt elke pastorale eenheid naar een plaats.
 • De koster neemt ruim afstand in acht en ten minste 1.5 meter, zowel ten opzichte van elkaar, als ten opzichte van kerkbezoekers.
 • De koster wordt ondersteund in zijn taken door 2 leden van CB&A.
 • De Kerkvoogdij zorgt voor voldoende plaatsvervangers voor de koster

 

Gebruik kerkzaal

 • De kerkzaal wordt zo ingedeeld dat bezoekers op 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen.
 • Pastorale eenheden (zij die op 1 adres wonen) kunnen bij elkaar zitten. Tussen verschillende pastorale eenheden is er 1,5 meter afstand.
 • De zitplaatsen zodanig verdeeld zodat bezoekers niet direct voor of achter elkaar zitten.
 • De koster zorgt vooraf met KV gemarkeerde indeling van de zitplaatsen en houdt er toezicht op.
 • De eerste rij stoelen op de galerij zijn geen zitplaatsen.

 

Ventilatie

 • Mechanische ventilatiesystemen voor, tijdens en na de dienst zijn ingeschakeld. 
 • Voor vragen/opmerkingen over het klimaatbeheersystemen kunt u contact opnemen met de TB

 

Toelaten bezoekers

 • Alleen bezoekers die zijn aangemeld worden toegelaten tot de kerkdienst.
 • De bezoekers volgen de aanwijzingen van de koster.
 • Er is kinderoppas in het kerkgebouw tijdens de ochtend kerkdienst.

 

Verkeer

 • Verplaatsingen binnen het kerkgebouw zijn minimaal.
 • Binnenkomst wordt door koster gereguleerd op onderlinge afstand.
 • Pastorale eenheden blijven bij elkaar.
 • Toiletbezoek wordt ontmoedigd.
 • Bij binnenkomst wassen handen, en direct doorlopen en plaatsnemen volgens aanwijzing van de koster.
 • Bij vertrek gestructureerd op aanwijzing van de koster verlaten van  de kerk.
 • Deuren staan open tot begin van de dienst (geen deurkrukken aanraken).
 • Gestructureerd verlaten van kerkgebouw, Bijbels en kerkboeken mee naar huis.

 

 

Tijdens de dienst

 • Er worden geen handen gedrukt
 • Er worden geen versnaperingen gedeeld.
 • Zingen toegestaan, > 12 jaar ingetogen.

 

Ontmoetingen

 • Geen sociale ontmoetingen in en om de kerk.

 

Triage

 • Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
  1. Hoesten
  2. Neusverkoudheid
  3. Koorts vanaf 38 graden
  4. Benauwdheidsklachten
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 • Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

 

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak voor het kerkbezoek.

 

 

 

 

Eredienst – Sacramenten

 

Activiteit

Kerkdienst met sacramenten / geloofsbelijdenis / huwelijksinzegening

Situatie

(zie opsomming kerkdienst)

 

Aanvullend:

De Heilige Doop wordt bediend, het Heilig Avondmaal wordt bediend, belijdenis van het geloof wordt afgelegd, of een huwelijk wordt ingezegend.

 

Communicatie

Aanvullend:

 • De KR is in overleg met de KV verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid en maatregelen.
 • De communicatie van beleid en regels vinden op die manier plaats dat ervan uit kan worden gegaan dat elke betrokkene er kennis van heeft

Maatregelen

(zie opsomming kerkdienst)

Aanvullend:

 

Doopdienst

 • De predikant en doopouders vergewissen zichzelf er met nadruk van dat er geen gezondheidsklachten zijn die op corona zouden kunnen wijzen en bevestigen dat aan elkaar.
 • Het wel of niet binnenbrengen van de dopeling door derden, vindt plaats in afstemming met de doopouders.
 • De predikant wast zijn handen direct voorafgaande aan de doophandeling en wast zijn handen direct aansluitend aan de doophandeling. Het doopwater dient niet terug te vloeien in het doopvont om onderlinge besmetting bij meerdere dopelingen te voorkomen.
 • Het ambt van predikant is aangemerkt als zogenaamd ‘contactberoep’, dit betekent dat hij de anderhalve meter regel mag doorbreken.

 

Heilig Avondmaal

Bij bediening van het Heilig Avondmaal dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:

 • Er kan niet gedronken worden uit dezelfde drinkbeker. Dit betekent dat door elke deelnemer van het Heilig Avondmaal een apart bekertje gebruikt zal moeten worden.
 • Deelnemers van het Heilig Avondmaal nemen zelf het brood afnemen van de schaal die door één persoon (bijvoorbeeld de predikant) wordt aangereikt.
 • De predikant desinfecteert zijn handen direct voorafgaande en direct aansluitend aan de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belijdenisdienst

 • Hierbij zijn geen bijzondere maatregelen van toepassing dan de algemene maatregelen als benoemd in dit protocol.

 

Huwelijksdienst

 • De predikant desinfecteert zijn handen direct voorafgaande en direct aansluitend aan het moment van de handoplegging bij een bruidspaar. Eventueel kan hij ter bescherming van zichzelf gebruik maken van handschoenen.

 

 

Activiteit – Vergadering
 

Activiteit

Vergadering

Situatie

Overleg commissie(leden) groep <20

Triage

Niet van toepassing

Organisator

Diversen

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website.
Personen vooraf reserveren niet van toepassing

Aanwezig

Niet van toepassing

Uitzending

Niet van toepassing

Locatie

KV

Benedenzaal 1

 

KR
Benedenzaal 1+2

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie

Automatisch volgens preset instellingen

 

Zingen
Niet toegestaan

 

Koffie drinken

Toegestaan, 1 persoon inschenken op zitplaats.

 

Gebruik Zalen.

De zaal wordt zo ingedeeld dat deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen

 

Presentielijst
Bij binnenkomst kerkgebouw registeren

 

Overweging

Maak voor elke vergadering de volgende afwegingen:

Stap 1: Stel vast dat de bijeenkomst niet uitgesteld kan worden.

Stap 2: Stel vast dat een online bijeenkomst niet mogelijk is.

Stap 3: Stel vast dat fysiek samenkomen noodzakelijk is.

Stap 4: Stel vast dat fysiek samenkomen, met inachtneming van alle maatregelen, mogelijk is.

 

 

 

 

Activiteit – Volwassenkring
 

Activiteit

Volwassenkring

Situatie

Bijeenkomst gemeenteleden groep <50

Triage

Niet van toepassing

Organisator

KR

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.
Personen vooraf reserveren niet van toepassing

Aanwezig

Niet van toepassing

Uitzending

Niet van toepassing

Locatie

Benedenzaal 1, 2 en hal.

Wanden open.

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Automatisch volgens preset instellingen

 

Zingen
Niet toegestaan

 

Koffie drinken

Toegestaan, 1 persoon inschenken op zitplaats.

 

Gebruik Zalen.

De zaal wordt zo ingedeeld dat deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen

 

Presentielijst
Bij binnenkomst kerkgebouw registeren

 

Opgelet

Niet verspreiden in groepen door kerkgebouw

 

 

 

Activiteit – Bijbeluur
 

Activiteit

Bijbeluur

Situatie

Bijeenkomst gemeenteleden groep <100

Triage

Verplicht (i.v.m. zingen toegestaan)

Organisator

KR

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.
Personen vooraf reserveren niet van toepassing

Aanwezig

TB & Koster

Uitzending

Beelduitzending

Locatie

Kerkzaal

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Mechanische ventilatiesystemen voor, tijdens en na bijeenkomst zijn ingeschakeld. 

 

Zingen
Toegestaan, > 12 jaar ingetogen.

 

Koffie drinken

Niet toegestaan.

 

Gebruik Kerkzaal.

De zaal wordt zo ingedeeld dat deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen

 

Presentielijst
Bij binnenkomst kerkgebouw registeren

 

Zitplaatsen kerkzaal
Op aanwijzing koster

 

 

 

Activiteit – Catechisatie
 

Activiteit

Catechisatie

Situatie

Jongeren tot 18 jaar, groepen <20.

Triage

Niet van toepassing

Organisator

KR

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.
Personen vooraf reserveren niet van toepassing

Aanwezig

Niet van toepassing

Uitzending

Niet van toepassing

Locatie

Bovenzaal

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Automatisch volgens preset instellingen

 

Zingen
Niet toegestaan  

 

Versnapering

Zelf meenemen

 

Gebruik zaal.

Jongeren van 13 tot 18 jaar geen onderlinge afstand van 1,5 meter, wel tot personen boven de 18 jaar.

 

Presentielijst
Aftekenen door leidinggevende

 

 

 

Activiteit – Belijdeniscatechese
 

Activiteit

Belijdeniscatechese

Situatie

Gemeenteleden aangemeld,  groep <20

Triage

Niet van toepassing

Organisator

KR

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.
Personen vooraf reserveren niet van toepassing

Aanwezig

Niet van toepassing

Uitzending

Niet van toepassing

Locatie

Bovenzaal

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Automatisch volgens preset instellingen

 

Zingen
Niet toegestaan

 

Koffie drinken

Toegestaan, 1 persoon inschenken op zitplaats.

 

Gebruik zaal.

De zaal wordt zo ingedeeld dat deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen

Jongeren van 13 tot 18 jaar geen onderlinge afstand van 1,5 meter, wel tot personen boven de 18 jaar.

 

Presentielijst
Bij binnenkomst kerkgebouw registeren

 

 

 

 

 

Activiteit – Bezinningsuur
 

Activiteit

Bezinningsuur

Situatie

Gemeenteleden,  groep <100

Triage

Verplicht (i.v.m. zingen toegestaan)

Organisator

KR

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.
Personen vooraf reserveren niet van toepassing

Aanwezig

TB & Koster

Uitzending

Beelduitzending

Locatie

Kerkzaal

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Mechanische ventilatiesystemen voor, tijdens en na bijeenkomst zijn ingeschakeld. 

 

Zingen
Toegestaan, > 12 jaar ingetogen.

 

Koffie drinken

Niet toegestaan

 

Gebruik zaal.

De zaal wordt zo ingedeeld dat deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen

Jongeren van 13 tot 18 jaar geen onderlinge afstand van 1,5 meter, wel tot personen boven de 18 jaar.

 

Presentielijst
Bij binnenkomst kerkgebouw registeren. Niet vooraf inschrijven

 

Zitplaatsen kerkzaal
Op aanwijzing koster

 

 

 

 

Activiteit – Vervolgcatechese
 

Activiteit

Vervolgcatechese

Situatie

Jongeren > 18 jaar, groepen <30.

Triage

Niet van toepassing

Organisator

KR

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.
Personen vooraf reserveren niet van toepassing

Aanwezig

Niet van toepassing

Uitzending

Niet van toepassing

Locatie

Bovenzaal

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Automatisch volgens preset instellingen

 

Zingen
Niet toegestaan

 

Koffie drinken
Toegestaan, 1 persoon inschenken op zitplaats.

 

 

Gebruik zaal.

De zaal wordt zo ingedeeld dat deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen

Jongeren van 13 tot 18 jaar geen onderlinge afstand van 1,5 meter, wel tot personen boven de 18 jaar.

 

Presentielijst
Bij binnenkomst kerkgebouw registeren

 

 

 

Activiteit – Club “Parel”
 

Activiteit

Parel

Situatie

Gemeenteleden met een beperking en hun begeleider(s), groepen <20.

Triage

Niet van toepassing

Organisator

Leiding club “Parel”

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.
Personen vooraf reserveren niet van toepassing

Aanwezig

Niet van toepassing

Uitzending

Niet van toepassing

Locatie

Benedenzaal

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Automatisch volgens preset instellingen

 

Zingen
Niet toegestaan

 

Koffie drinken

Toegestaan

 

Gebruik zaal.

De zaal wordt zo ingedeeld dat deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen

Jongeren van 13 tot 18 jaar geen onderlinge afstand van 1,5 meter, wel tot personen boven de 18 jaar.

 

Presentielijst
Bij binnenkomst kerkgebouw registeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit – Ouderenmiddag
 

Activiteit

Ouderenmiddag

Situatie

On-line

Triage

Niet van toepassing

Organisator

KR

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.
Personen vooraf reserveren niet van toepassing

Aanwezig

TB

Uitzending

Audio uitzending

Locatie

Benedenzaal

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
niet van toepassing

 

Zingen
niet van toepassing

 

Koffie drinken

niet van toepassing

 

Gebruik zaal.

niet van toepassing

 

Presentielijst
Bij binnenkomst kerkgebouw registeren

 

 

 

 

Activiteit – Koffie morgen
 

Activiteit

Koffie morgen

Situatie

Gemeenteleden,  groep <30

Triage

Niet van toepassing

Organisator

Diaconie

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.
Personen vooraf reserveren niet van toepassing

Aanwezig

Niet van toepassing

Uitzending

Niet van toepassing

Locatie

Benedenzaal

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Automatisch volgens preset instellingen

 

Zingen
niet toegestaan

 

Koffie drinken

Toegestaan, koffie serveren 1 persoon

 

Gebruik zaal.

De zaal wordt zo ingedeeld dat deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen

 

Presentielijst
Bij binnenkomst kerkgebouw registeren

 

 

 

Activiteit – Vrouwenvereniging Maria-Martha
 

Activiteit

Vrouwenvereniging Maria-Martha

Situatie

Gemeenteleden aangemeld,  groep <30

Triage

Niet van toepassing

Organisator

Vrouwenvereniging Maria-Martha

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode

Aanwezig

Niet van toepassing

Uitzending

Niet van toepassing

Locatie

Benedenzaal

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Automatisch volgens preset instellingen

 

Zingen
niet toegestaan

 

Koffie drinken

Toegestaan, koffie serveren 1 persoon

 

Gebruik zaal.

De zaal wordt zo ingedeeld dat deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen

 

Presentielijst
Bij binnenkomst kerkgebouw registeren

 

 

Activiteit – Club
 

Activiteit

Club groep 5-6
Club groep 7-8
Tienerclub

Jeugdgroep

 

Lijsten mogelijke aanwezigen per groep/club bekend bij leidinggevende.

Situatie

Jongeren tot 18 jaar, groepen <30.

Triage

Niet van toepassing

Organisator

Jeugdraad

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.

Aanwezig

Niet van toepassing

Uitzending

Niet van toepassing

Locatie

Bovenzaal

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Automatisch volgens preset instellingen

 

Zingen
Niet toegestaan

 

Versnapering

Zelf meenemen

 

Gebruik zaal.

Jongeren van 13 tot 18 jaar geen onderlinge afstand van 1,5 meter, wel tot personen boven de 18 jaar.

 

Presentielijst
Aftekenen door leidinggevende

 

 

 

 

Activiteit – Jeugdvereniging
 

Activiteit

Jeugdverenging
 

Lijsten mogelijke aanwezigen bekend bij leidinggevende.

Situatie

Jongeren > 18 jaar, groepen <30.

Triage

Niet van toepassing

Organisator

Jeugdraad

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.

Aanwezig

Niet van toepassing

Uitzending

Niet van toepassing

Locatie

Jeugdzaal

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Automatisch volgens preset instellingen

 

Zingen
Niet toegestaan

 

Versnapering

Zelf meenemen

 

Gebruik zaal.

De zaal wordt zo ingedeeld dat deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen

 

Presentielijst
Aftekenen door leidinggevende

 

 

Activiteit – Preekbespreking
 

Activiteit

Preekbespreking

Situatie

Jongeren > 18 jaar, groepen <50. Direct na eredienst

Triage

Niet van toepassing

Organisator

KR

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.
Personen vooraf reserveren niet van toepassing

Aanwezig

Niet van toepassing

Uitzending

Niet van toepassing

Locatie

Benedenzaal 1 en 2 wand open.

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Automatisch volgens preset instellingen

 

Zingen
Niet toegestaan

 

Versnapering

Zelf meenemen

 

Gebruik zaal.

Kinderen toe en met 12 jaar geen onderlinge afstand van 1,5 meter ook niet tot personen boven de 18 jaar.

Jongeren van 13 tot 18 jaar geen onderlinge afstand van 1,5 meter, wel tot personen boven de 18 jaar.

 

Presentielijst
Staan genoteerd op presentielijst eredienst.

 

 

 

 

Activiteit – Muziekavond
 

Activiteit

Muziekavond

Situatie

Gemeenteleden reservering,  groep >100

Triage

Ja

Organisator

Muziekcommissie

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.
Personen vooraf reserveren niet van toepassing

Aanwezig

Koster en TB

Uitzending

Beelduitzending

Locatie

Kerkzaal

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Mechanische ventilatiesystemen voor, tijdens en na bijeenkomst zijn ingeschakeld. 

 

Zingen
Toegestaan, > 12 jaar ingetogen.

 

Koffie drinken

Niet toegestaan

 

Gebruik kerkzaal.

De zaal wordt zo ingedeeld dat deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen

Jongeren van 13 tot 18 jaar geen onderlinge afstand van 1,5 meter, wel tot personen boven de 18 jaar.

 

Presentielijst
Bij binnenkomst kerkgebouw registeren. (reserveringslijst aanwezig)

 

Zitplaatsen kerkzaal
Opvolgen instructies muziekcommissie

 

 

 

 

 

 

Activiteit – Gemeente avond
 

Activiteit

Gemeente avond

Situatie

Gemeenteleden  groep <100

Triage

Niet van toepassing

Organisator

KR

Reservering

Vastgelegd in jaarrooster, zie digitale agenda op website en kerkbode.
Personen vooraf reserveren niet van toepassing

Aanwezig

TB & Beheerder

Uitzending

Beelduitzending

Locatie

Benedenzaal 1, 2 en hal.

Wanden open.

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Automatisch volgens preset instellingen

 

Zingen
Niet toegestaan

 

Koffie drinken

Niet toegestaan

 

Gebruik kerkzaal.

De zaal wordt zo ingedeeld dat deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen

Jongeren van 13 tot 18 jaar geen onderlinge afstand van 1,5 meter, wel tot personen boven de 18 jaar.

 

Presentielijst
Bij binnenkomst kerkgebouw registeren.

 

Zitplaatsen kerkzaal
Opvolgen beheerder

 

 

 

 

 

 

Activiteit – Zanguur
 

Activiteit

Zanguur

Situatie

Gemeenteleden , groep <20.

Triage

Niet van toepassing

Organisator

Muziekcommissie

Reservering

 

Aanwezig

Beheerder

Uitzending

Niet van toepassing

Locatie

Kerkzaal

Maatregelen

Schoonmaak

Opvolgen richtlijnen SC


Ventilatie
Mechanische ventilatiesystemen voor, tijdens en na bijeenkomst zijn ingeschakeld. 

 

Zingen
Toegestaan

 

Koffie drinken

Toegestaan

 

Gebruik kerkzaal.

De zaal wordt zo ingedeeld dat deelnemers op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunnen nemen

Jongeren van 13 tot 18 jaar geen onderlinge afstand van 1,5 meter, wel tot personen boven de 18 jaar.

 

Presentielijst
Bij binnenkomst kerkgebouw registeren.

 

Zitplaatsen kerkzaal
niet van toepassing

 

 

 

Bronnen

HHK_protocol_anderhalvemeterkerk_versie_2.0

HHK_protocol_anderhalvemeterkerk_versie_3.0

HHK_protocol_anderhalvemeterkerk_versie_3.1

Protocol_catechese_en_jeugdwerk_versie_2.0

 

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2020